PIPE-INSPECTOR

טכנולוגיית אבחון פנימי של צנרת לחץ

®

MTA

תוצרת אוסטריה 

מכשיר בדיקה אלחוטי רב חיישני 

קבלת מידע מתמשך מבפנים

מערכת Pipe Inspector מבצעת בדיקה אופטית

ואקוסטית מקיפה בכדי להעריך את מצב הצנרת. 

הטכנולוגיה מאפשרת קבלת נתונים מתוך הצינור בעת זרימה, 

איתור וזיהוי כשלים מקומיים. בעזרת המידע המתקבל ניתן

לטפל במקטעים הפגומים בלבד.

מפרט טכני

יכולת עבודה במקומות עם גישה מסובכת

- עבודה בצנרת אספקת מים, שפכים, גז ודלק

- יכולת תנועה בקשתות ˚90

- לחץ עבודה עד 100 באר

- סוללה פנימית

- טווח פעולה עד 50 ק"מ בכל ביצוע

- קוטר צינור DN 100 - DN 3000

תוצרים

צילום וידיאו HD היקפי לזיהוי:

- חסמים, שקיעות, עיוותים ומכשולים

- קורוזיה בצינור

- פגמים בציפוי הפנים

- משקעים על הקרקעית

- חיבורים לא מוכרים

- מדידת לחץ בזמן הפעולה (עקומת לחץ)

- מדידת טמפרטורה (איתור חידור שפכים תעשייתיים)

- עכירות ומוליכות (אופציונלי)

בדיקה אקוסטית לאיתור דלף פנימי:

- רמת הדיוק 1 מטר

- ספיקת דלף בצינור פלדה 5 ל/שעה

   צינור PE ב - 10 ל/שעה ובלחץ 5 באר

- מדידת מרחק

- איתור כיסי אוויר

- איתור נקודות שיא

- אגירת כל הנתונים הנמדדים לאורך הסריקה

- איכון מיקום מכשיר בזמן אמת

פרטים נוספים באתר החברה